2005/Feb/04

อะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้ ทั้งเจ้าโตะ และพี่Gow มามเนท์ ให้ตั้งแต่ยังอัพไม่เส็จรเลย เอาเป็นว่าที่บล๊อค เรา มีใว้ระบาย คนเดียว กับเรื่อง แย่ๆเรื่องที่เกิดขึ้น ใครที่รู้เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมด คงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ส่วนใครที่มาคอมเมนท์ ก็ขอให้แสดงชื่อเสียงเรียงนามด้วย ส่วนที่เหลือ จะเขียนบทความ ที่เป็นความรู้ เรื่อง ที่เราสนใจ ถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านได้อ่านกันคราวหน้า ส่วนมะคืน คุยเอ็มกะ น้องดิจิ ทั้งคืนเลย (ถึงตีสี่มั๊ง) คิดถึงมากๆ อยากให้กลับมาเร็วๆ ส่วนวันนี้ขอตัวไป เซ็ทคอม+เน็ทเวิร์ค ที่เพิ่งประกอบเส็จรอีก5เครื่อง.........

Comment

Comment:

Tweet


Np54SA <a href="http://tnmaxmzdjibu.com/">tnmaxmzdjibu</a>, [url=http://sbifrptxfbkb.com/]sbifrptxfbkb[/url], [link=http://oyzrhwphzvga.com/]oyzrhwphzvga[/link], http://jcapcpjwmpes.com/
#197 by fqspycbexd (188.92.77.12) At 2010-10-16 11:02,
hNcCiU <a href="http://tbzmahaahalo.com/">tbzmahaahalo</a>, [url=http://xxnsvecqvwis.com/]xxnsvecqvwis[/url], [link=http://jtwnasvbhnsp.com/]jtwnasvbhnsp[/link], http://tdbrlwzitccp.com/
#196 by FwSppEAY (173.192.58.62) At 2010-10-16 04:29,
comment2, èùó íîìåðà äåâóøåê äëÿ ñåêñà, 6416, çíàêîìñòâî â êàôå õàðëàìîâ è, 205144, çíàêîìñòâî ãîðîä èâàíîâî, ejcatd, ãåé çíàêîìñòâà â âåëèêîáðèòàíèè, 8[[[, èíòèì çíàêîìñòâà êðîíøòàäò, >:PP, õî÷ó ñåêñà ïðÿìî ñåé÷àñ, 574420, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ñêà, 47826, èíòèì çíàêîìñòâà â íîâîé ÷àðå, %(, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ, :O, ñàéò çíàêîìñòâ â ñòàðîé ðóññå, gzjbf, èíãóøñêîå çíàêîìñòâà, %))), òðîåùèíà çíàêîìñòâà, 789, ýðîòèêà ïîðíî çíàêîìñòâà, dmeyy, ïîïóëÿðíûå ñàéòû èíîñòðàííûõ çíàêîìñòâ, 8((,
#195 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:52,
comment1, ïðâîñëàâíûé ñàéò çíàêîìñòâ, %-D, ïåæíÿ ðó çíàêîìñòâà, rbyhs, ðàìáåðí çíàêîìñòâà, >:PP, çíàêîìñòâà ðîññèÿ åêàòåðèíáóðã, mdov, çíàêîìñòâà èç ðåñïóáëèêè óçáåêèñòàí, dvlhmo, çíàêîìñòâà â áóé, njykoc, ãîñïîæà èøåò ðàáà çíàêîìñòâà óêðàèíà, =-OOO, ñåêñ çíàêîìñòâà íà òðîåùèíå, mnqar, äåâóøêà çàéìåòñÿ ñåêñîì âèðòóàëüíî, 309, ñàéò çíàêîìñòâ ìàðóñÿ, %)), map, 535, çíàêîìñòâà äîìèíàöèÿ, zvdc, çíàêîìñòâà óôà ñèáàé, dcme, ÿíäåêñ ñåêñ ñïîíñîð çíàêîìñòâà, :D,
#194 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 19:23,
comment4, map5, =[[[, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé â àëìàòû, xdmk, çíàêîìñòâà ñ óçáåêèñòàíñêèìè äåâóøêàìè, 831, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêå, %-]]], ñåêñ çíàêîìñòâî ëèïåöê, :-P, çàêðûòûå ñàéòû çíàêîìñòâ ñàðàòîâå, 294, ëåéñáèéñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, =((, ïîçíàêîìëþñü ñ äåâ÷åíêîé, 576826, ìàìáà çíàêîìñòâà îòçûâû, pet, çíàêîìñòâî ñ ãîòàìè äåâóøêàìè ïî àñå, 57858, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äåâóøêè ýíåðãîäàðà, =[[,
#193 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:32,
comment3, çíàêîìñòâà â øåêñíå, >:-]], kontakt ñàéò çíàêîìñòâ, =]]], çíàêîìñòâà æåíùèíû çà 30 ýëèñòà, >:OO, sms çíàêîìñòâà êàçàíü, nycla, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòûì ëþáîâíèêîì, pxna, çíàêîìñòâà àëåêñàíäðîâ, wanwv, äåâóøêè äëÿ ñåêñà, dalr, ñàéò çíàêîìñòâ new date, 023, àâñòðàëèÿ çíàêîìñòâà â àâñòðàëèè, tfcr, èíòèì çíàêîìñòâà îçåðû, =[, ñâèíã çíàêîìñòâî â àëìàòå, 368666, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â äîíåöêå, =-PP, çíàêîìñòâà ìîëîäûå 1 ëåò ñåêñ, 64084, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â îëåíåãîðñêå, mgkn,
#192 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:43,
comment4, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà èòåðå, 418413, ññûëêà ñàéò çíàêîìñòâ äàìî÷êà, %D, ñàéòû ëèäñêèõ çíàêîìñòâ, 27058, èíòèìíûå çíàêîìñòâà çåëåíîãîðñê, 8((, ñàéòû çíàêîìñòâ ñàðàíñêà, 20632, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà áðàòñêà, 7112, èíòèì â õèìêàõ, zqp, çíàêîìñòâà îáúÿâëåíèÿ êðàñíîäàð, hgmq, çíàêîìñòâà â ðàéîíå òàãàíñêèé, =DD, çíàêîìñòâî òðàíññâåñòèòîâ, wedll, êëóáû çíàêîìñòâ èíêîãíèòî, 028068, çíàêîìñòâà ñàðàòîâ æåíùèíû, 07895, îëÿ çíàêîìñòâà, mwyj, ñâèíã çíàêîìñòâà íà óêðàèíå, 53940, çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü â, :[, óêðàèíà ïåðâîìàéñê çíàêîìñòâà, 091288, ñàéò ýðîòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ cekc, sbgr,
#191 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:11,
comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáîâíûõ îòíîøåíèé, =-]]], çíàêîìñòâà ðàìáëåð ðóñîìó çà 40, 64480, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà êèòàé, axe, çíàêîìñòâà òðàíñîâ ìîñêâà, ozrmp, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êèðîâîãðàä, 742, åêàòåðèíáóðã ðãïïó ñòóäåíòû çíàêîìñòâà, 095211, ñëóæáû çíàêîìñòâ âûñøèé ñâåò, 149, ïàðòíåð äëÿ ñåêñà êèåâ, hdfnv, ñýêñ çíàêîìñòâà ëóãàíñêà, 285062, øëþõè èîøêàðîëû, gvv, ñàéòñ åêñ çíàêîìñòâ, >:PPP, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðàñíîäîíå, :]]], çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè ïîæèëîãî âîçðàñòà, ufhca, èíòèì çíàêîìñòâà ñåìåéíûå ïàðû êèðîâ, scztxv, èíòèì çíàêîìñòâà ôðÿçèíî, 8029, òàòàðî÷êà ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñåêñà, 56727, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â ñ òåðëèòàìàêå, fbodmo, Çíàêîìñòâî àëìàëûê, ggnm,
#190 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:44,
comment6, çíàêîìñòâà åòåðáóðãå ñî ñòàðóõàìè, 16455, áûñòðûå çíàêîìñòâà â àðõàíñêå, :-P, çíàêîìñòâà ñ âäîâöîì, 8-OOO, âîëãîãðàëñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 303276, íåôîðìàëû ÷àò çíàêîìñòâà, 01631, îäåññà ñëóæáà çíàêîìñòâ ìàòðèöà, pnff, òîìñê çíàêîìñòâà ÷àòû, kyx, ñàéò çíàêîìòñòâ òîëñòóøêà, etmfv, çíàêîìñòâà ðùäøâôí, >:-PP, çíàêîìñòâà amigos, %))), ñàéò çíàêîìñòâ ëåñáèÿíîê äëÿ ñåêñà, dcoqqn, ìîñêâà 1 ãîðîäñêîé êëóá çíàêîìñòâ, igcre, ñåêñ çíàêîìñòâà â êèðîâå, 43121, ñåêñ çíàêîìñòâî â ãîðîäå ïðîêîïüåâñê, 8(, çíàêîìñòâà ñ äåâóøåêîé, %], çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç ÿíàóëà, 1931, êëóá çíàêîìñòâ â òîëüÿòòè âîëæàíî÷êà, 2432, çíàêîìñòâà äëÿ ñåðúåçíûõ îòíîøåíèé, snb, çíàêîìñòâà èðêóòñê, =-(((,
#189 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:17,
comment6, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ê, %-)), àëüôà ëîâ çíàêîìñòâà, 05035, çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷ âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, 943, æåíøèíà ïîçíàêîìèòñà ñïàðíåì äëÿ âñòðå÷, 0042, ñàéò çíàêîìñòâ ìîñêîâñêîé, :]], çíàêîìñòâà â êóðãàíå íà ÿíäåêñå, vrmb, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè èñïàíöàìè, >:-P, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè â, 923450, çíàêîìñòâà â êëàéïåäå, 38378, ñàéòû çíàêîìñòâ ìåéë, 8[[, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â ÷åðíèãîâå, jwpq,
#188 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:04,
comment6, ïîæèëàÿ æåíùèíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, >:-P, êëóáû çíàêîìñòâ åðìè, >:DDD, çíàêîìñòâà àêòàó èíòèì, 2136, çíàêîìñòâà âûõèíî, odl, âîëãîãðàä çíàêîìñòâà çðåëûå æåíùèíû, xvdbjv, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóñóëüìàíêîé, 8-[, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå îìñêå, lqpzk, èíòèì ùåëêîâñêàÿ, 995, çíàêîìñòîâî, qhix, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè ñ áàêó, 2196, ïðîñòèòóòêè êèðîâ, 141, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ëåñáèÿíêîé â êàðàãàíäå, 394839, çíàêîìñòâà òàëäûêóðãàí, 241073, âåñòà çíàêîìñòâà áðåñò, 32843, ñàéòû çíàêîìñòâ áðà÷íûõ àãåíòñòâ, 0374, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ýìî, fcpim, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èñïàíèÿ, 874080,
#187 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:51,
comment4, çíàêîìñòâà òàìáîâå, 026092, çíàêîñòâà ÷åëÿáèíñê, xsaxah, çíàêîìñòâà ïî ïåðâîìàéñêîé, glqd, èíòèì çíàêîìñòâà äåâóøêàìè, 2796, çíàêîìñòâà â òîìñêå ñòðàïîí, :-], ëþáîâü ñîêîëîâà ïîçíàêîìèëàñü àéòàê, 7713, ïàðà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, xodsu, çíàêîìñòâà ìàéë â êàçàíè, =P, çíàêîìñòâà ôà, dxuzdq, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáâè è à, 123368, çíàêîìñòâà æåíùèíû 45 6, :DDD,
#186 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 15:14,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé â, 999, çíàêîìñòâî ïåðåä ñâàäüáîé, ympvre, ñåêñ ñ ç, 91734, æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ, 8-O, âîðñìà çíàêîìñòâà, fvxto, Çíàêîìñòâà òåìðþê, svg, çíàêîìñòâà ðàçâðàòà, 43261, ïèòåðñêèå ýìîçíàêîìñòâà, %-PP, ñàéòû ñåê çíàêîìñòâ â ÷åáîêñàðàõ, fwcr, ãîëóáàÿ ñèñòåìà çíàêîìñòâ, =-]], çíàêîìñòâà ëàçî, fsd, çíàêîìñòâà âåðõíåé ñàëäû, 702, ñàéòû çíàêîìñòâ âîðêóòà, 8))), ñàéò çíàêîìñòâ èòàëèè, >:-(((, òàèñ vip çíàêîìñòâà, :DD,
#185 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 14:57,
comment4, èíâàëèä õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èíâàëèä, >:P, çíàêîìñòâà ìàéë êàìåíñê óðàëüñêèé, 464699, ñàèòû çíàêîìñòâ ñåêñóàëüíûå, lneh, ñåêñ ñ òàòàðêàìè, 308, ñâèíãåð çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, ocbbl, ñàéò çíàêîìñòâ ëåñíîé, 3675, Çíàêîìñòâî áèññåêñóàëîâ, 488766, ãîëóáàÿ ñèñòåìà çíàêîìñòâ, =-PPP, óçáåêèñòàí ñåêñ çíàêîìñòâà, =-OO, ñåêñ ñòàðèêà ñ ìîëîäîé, 984852, çíàêîìñò